Regulamin City Run 5k

I. ORGANIZATOR

Organizatorem City Run 5k, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja Białegostoku jako miasta przyjaznego biegaczom i ludziom aktywnym.
 4. Promocja Białegostoku jako miasta otwartego na gości z całej Polski oraz zagranicy.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 14 maja 2017 r. w Białymstoku.
 2. Start zaplanowany jest na godz. 10:00
 3. Linia startu zostanie zamknięta po ok 15 min od strzału startera.
 4. Długość trasy: 5 km.
 5. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bialystokpolmaraton.pl, najpóźniej 30 dni przed Biegiem.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 50 minut od strzału startera. Zawodnicy, którzy po upływie 50 minut nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Prawo startu mają osoby urodzone w 2005 roku lub wcześniej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty startowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.bialystokpolmaraton.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Datasport. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 10 maja 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. W biegu obowiązuje limit 800 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat startowych.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro zlokalizowane będzie w Pałacu Branickich przy ul. Kilińskiego 1 i będzie czynne w następujących porach:
  • 12 maja (piątek) w godzinach 16.00 – 20.00 
  • 13 maja (sobota) w godzinach 10.00 – 18.00
  • 14 maja (niedziela) w godzinach 7.00 – 9.00
 6. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi numer startowy wraz z wbudowanym i zabezpieczonym pianką elektronicznym chipem do pomiaru czasu oraz koszulkę techniczną.
 7. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze.
 8. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 10. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez zawodnika. Formularz będzie do pobrania ze strony bialystokpolmaraton.pl

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 35 zł do dnia 31 grudnia 2016 r.
  • 45 zł od 1 stycznia do 30 kwietnia 2017 r.
  • 55 zł od 1 maja 2017 r.
  • w Biurze Zawodów w dniach 13-14 maja 2017 r. płatność tylko gotówką pod warunkiem dostępności miejsc.
 2. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty, jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl.
 3. Z opłaty wpisowej zwolnieni są zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w City Run 5k organizowanego w ramach 4. PKO Białystok Półmaratonie w 2016 roku.
 4. Osobom urodzonym w roku 1952 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.
 5. W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 6. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia zawodnika.  Płatności można dokonać również za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji do dnia 10 maja 2017 r. 
 7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesienia na inne imprezy organizowane przez Organizatora za wyjątkiem ustawowych 14 dni, które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni.
 9. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać logując się na swoje indywidualne konto lub przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres zapisy@bialystokbiega.pl.

VIII. KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a/ Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.

b/ Klasyfikacje wiekowe:

 • K -12 (Kobiety), M-12 (mężczyźni) (rocznik 2005-1998)
 • K-20, M-20 (rocznik 1997 – 1988)
 • K-30, M-30 (rocznik 1987-1978)
 • K-40, M-40 (rocznik 1977-1968)
 • K-50, M-50 (rocznik 1967 – 1958)
 • K-60, M-60 (rocznik 1957 – 1948)
 • K-70, M-70 (rocznik 1947 i starsi)

2. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

4. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

IX. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i nagrody pieniężne.

 • za zdobycie I miejsca: 750 zł
 • za zdobycie II miejsca: 600 zł
 • za zdobycie III miejsca:  500 zł

3. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych (I miejsce) nabywają prawo zwolnienia z opłaty startowej za udział w City Run w 2018 roku, pod warunkiem zgłoszenia swojego udziału do 31.03.2018 roku.

4. Nagrody pieniężne zdobyte podczas Biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika w terminie 14 dni od daty Biegu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 16 maja 2017 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 22 maja 2017.

6. Pisemne protesty dotyczące miejsc dekorowanych w klasyfikacji generalnej, należy składać do Sędziego Głównego bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 15 min przed dekoracją)

7. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

8. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

9. Po Biegu Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z masaży.

10. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. 12. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).

14. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

15. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

16. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

18. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

20. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. ————————————————————————————————————————


Podziel się artykułem ze znajomymi!