Regulamin Junior City Run

 

ORGANIZATOR

Organizatorem Junior City Run, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164  z siedzibą w Białymstoku.

CEL

1. Zachęcania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się dnia 12 maja 2018 r. w Białymstoku w ramach imprezy 6. PKO Białystok Półmaraton. Starty Biegów rozpoczną się od godz. 14:00. Start Biegu zlokalizowany będzie na ul. Sienkiewicza

Szczegółowy plan startów:

 • bieg na 100 m – godz. 14:00
 • bieg na 600 m – godz. 14:30
 • bieg na 1000 m – godz. 15:00
 • Organizator zastrzega sobie możliwość większej ilości startów i podziału poszczególnych grup wiekowych na mniejsze podgrupy. W takiej sytuacji godziny startów mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach informacje będą zamieszczone na stronie www.bialystokpolmaraton.pl.

2. Długość tras: 100 m, 600 m i 1000 m. Dystans uzależniony jest od wieku Uczestnika:

 • w biegu na dystansie 100 m biorą udział dzieci z roczników 2016, 2015, 2014, 2013.
 • w biegu na dystansie 600 m biorą udział dzieci z roczników 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
 • w biegu na dystansie 1000 m biorą udział dzieci z roczników 2007, 2006, 2005, 2004, 2003.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W Biegu prawo startu mają dzieci w wieku od 2 do 15 roku życia.

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.bialystokpolmaraton.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Data Sport. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji i otrzymają numer startowy.

4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są przedstawić „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 6 maja 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.

6. Opłata startowa wynosi:

 • 20 zł do dnia 6 maja 2018 
 • 25 zł w Biurze Zawodów w dniach 11, 12 maja pod warunkiem dostępności miejsc. Płatność możliwa tylko gotówką.

7. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty, jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl.

8. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 w mBank, (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia zawodnika) lub za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych na platformie Datasport do dnia 6 maja 2018 r. 

9. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres zapisy@bialystokbiega.pl.

11. W biegu obowiązuje limit 1000 nadanych numerów startowych. Decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej. Limit dotyczy wszystkich dystansów łącznie.

12. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących porach:

 • 11 maja (piątek) w godzinach 16.00 – 20.00
 • 12 maja (sobota) w godzinach 10:00 – 14:30
 • pakiet startowy musi być odebrany najpóźniej na 30 min przed planowanym startem.

13. Adres Biura Zawodów: dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Kilińskiego 1, Białystok

14. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy oraz okolicznościową koszulkę. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym rozmiarze.

15. Podstawą odbioru zestawu startowego w Biurze Zawodów jest okazanie przez zawodnika lub rodziców/opiekunów prawnych dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

KLASYFIKACJE i NAGRODY

 1. W Junior City Run nie będzie prowadzony pomiar czasu. Bieg ma na celu propagowanie biegania wśród najmłodszych, ma być formą zabawy.
 2. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu.

3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu.

4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

5. Depozyty ubraniowe – zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

10. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy opiekunowie Uczestników przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Rodzic lub Opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu jego podopiecznego i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, zezwalając dziecku na start w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

12. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub rodzic lub opiekun prawny podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w Biegu.

13. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

15. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że  Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji  bez powiadomienia  w celu reklamy i promocji Biegu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

17. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.


Podziel się artykułem ze znajomymi!