Regulamin Junior City Run

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Junior City Run, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164  z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 4 maja 2019 r. w Białymstoku w ramach imprezy 7. PKO Białystok Półmaraton. Bieg zaliczany jest do cyklu dla dzieci „SUPER BIEGACZ”. Starty Biegów rozpoczną się od godz. 14:00. Start i meta zlokalizowane będą na Rynku Kościuszki.
 2. Szczegółowy plan startów:
  • bieg na 100 m – godz. 14:00
  • bieg na 600 m – godz. 14:45
  • bieg na 1000 m – godz. 15:30
  • Organizator zastrzega sobie możliwość większej ilości startów i podziału poszczególnych grup wiekowych na mniejsze podgrupy. W takiej sytuacji godziny startów mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach informacje będą zamieszczone na stronie www.bialystokpolmaraton.pl.
 3. Długość tras: 100 m, 600 m i 1000 m. Dystans uzależniony jest od wieku Uczestnika:
  • w biegu na dystansie 100 m biorą udział dzieci z roczników 2017, 2016, 2015, 2014;
  • w biegu na dystansie 600 m biorą udział dzieci z roczników 2013, 2012, 2011, 2010, 2009;
  • w biegu na dystansie 1000 m biorą udział dzieci z roczników 2008, 2007, 2006, 2005, 2004.

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają dzieci w wieku od 2 do 15 roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.bialystokpolmaraton.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Data Sport. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji i otrzymają numer startowy.
 4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są przedstawić Kartę Startową podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 28 kwietnia 2019 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 6. Opłata startowa wynosi
  • 25 zł do dnia 28 kwietnia 2019
  • 30 zł w Biurze Zawodów w dniach 3 i 4 maja pod warunkiem dostępności miejsc. Płatność w Biurze Zawodów możliwa tylko gotówką.
 7. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty, jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl.
 8. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 w mBank, (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko, rok urodzenia zawodnika oraz obowiązkowo dopisek “JCR”) lub za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych udostępnionych na platformie Datasport do dnia 28 kwietnia 2019 r.
 9. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać logując się na swoje indywidualne konto na datasport.pl lub przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres zapisy@bialystokbiega.pl. wskazując zawodnika, na którego ma być przeniesiona opłata startowa. Zawodnik, na którego ma być przeniesiona opłata musi być zarejestrowany na Bieg.
 11. W biegu obowiązuje limit 1500 nadanych numerów startowych. Decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej. Limit dotyczy wszystkich dystansów łącznie.
 12. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących porach:
  • 3 maja (piątek) w godzinach 15.00 – 20.00
  • 4 maja (sobota) w godzinach 10:00 – 14:30
  • pakiet startowy musi być odebrany najpóźniej na 30 min przed planowanym startem.
 13. Adres Biura Zawodów: dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Kilińskiego 1, Białystok
 14. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy oraz okolicznościową koszulkę. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym rozmiarze.
 15. Podstawą odbioru zestawu startowego w Biurze Zawodów jest okazanie przez zawodnika lub rodziców/opiekunów prawnych dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

V. KLASYFIKACJE i NAGRODY

 1. W Junior City Run nie będzie prowadzony pomiar czasu. Bieg ma na celu propagowanie biegania wśród najmłodszych, ma być formą zabawy.
 2. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

VI. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Rodzic/opiekun uczestnika biegu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, znajdującego się na Karcie Startowej, o znajomości regulaminu.
 2. Podpisując ww. oświadczenie, rodzic/opiekun wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Rodzic/opiekun oświadcza, że uczestnik biegu (dziecko) zdolny jest do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Rodzic/opiekun uczestnika biegu (dziecka) rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu.
 3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu.
 4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 5. Depozyty ubraniowe – zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk,wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 13. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. 11 listopada 28, 15-320 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.


Podziel się artykułem ze znajomymi!