Regulamin 2020

Regulamin – 8. PKO Białystok Półmaratonu

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy sportowej 8. PKO Białystok Półmaraton, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.
 4. Promocja Białegostoku jako miasta przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 10 maja 2020 r. w Białymstoku.
 2. Start Biegu nastąpi o godzinie 10:00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o godz. 9:30.
 3. Linia startu zostanie zamknięta po ok 20 min od strzału startera.
 4. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA oraz IAAF.
 5. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bialystokpolmaraton.pl, najpóźniej 30 dni przed Biegiem.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny od przekroczenia linii startu (netto).
 2. Dodatkowo limit czasu na 10 kilometrze wynosi 1 godz i 45 min.
 3. Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety lub nie stawią się na 10 km przed wskazanym limitem czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
 4. Zawodnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

V. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

 1. Na trasie Biegu rozstawione będą cztery punkty odżywiania w okolicach 5, 10, 14 i 18 km.
 2. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 10 maja 2020 roku ukończą 18 lat.
 2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.  Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Rejestrację internetową prowadzi firma Datasport. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia internetowe możliwe są do 3 maja 2020 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia będą możliwe również w Biurze Zawodów (8-10 maja 2020)  pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. W biegu obowiązuje limit 4000 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych. Na liście startowej będą widoczni jedynie zawodnicy opłaceni.
 6. Podczas rejestracji należy wybrać strefę startową, z której zawodnik planuje start. Prosimy o wybranie strefy startowej zgodnie z możliwościami sportowymi zawodnika. Organizator ma prawo poprosić zawodnika o udokumentowanie swoich historycznych wyników, celem weryfikacji strefy startowej. Głównie dotyczy to zawodników wybierających I i II strefę startową.
 7. Dostępne strefy startowe:
  • I – do 1:34:59
  • II – 1:35:00 – 1:44:59
  • III – 1:45:00 – 1:54:59
  • IV – 1:55:00 – 2:04:59
  • V – powyżej 2:05:00
 8. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Godziny pracy biura:
   • 8 maja (piątek) godz. 15.00 – 20.00
   • 9 maja (sobota) godz. 10.00 – 20.00
   • 10 maja (niedziela) godz. 7.30 – 9.00
 9. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy wraz z wbudowanym i zabezpieczonym pianką elektronicznym chipem do pomiaru czasu.
 10. W pakiecie startowym znajdować się będzie koszulka techniczna. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze.
 11. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub karty startowej.
 12. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby lub jej karty startowej podpisanej własnoręcznie. Formularz będzie do pobrania ze strony bialystokpolmaraton.pl
 13. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 14. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 15. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
   • 70 zł – przedsprzedaż – tylko do 30 maja 2019 – limit pakietów w przedsprzedaży wynosi 1000
   • 80 zł do 31 grudnia 2019 r.
   • 90 zł od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.
   • 100 zł od 1 kwietnia do 7 maja 2020 r.
   • 120 zł w Biurze Zawodów w dniach 8-10 maja 2020 r. (pod warunkiem dostępności miejsc)
 2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 3. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika Biegu oraz dopisek “PÓŁMARATON”. Płatności można dokonać również za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji.
 4. Osobom urodzonym w roku 1960 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.
 5. Z opłaty wpisowej zwolnieni są zawodnicy, którzy zajęli I miejsce w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w 7. PKO Białystok Półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia swojego udziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2020 r. na adres zapisy@bialystokbiega.pl prośbę o zwolnienie z opłaty. Zgłoszenie po 31.03.2020 nie obliguje Organizatora do zwolnienia z opłaty startowej ww zawodnika, ani zapewnienia numeru startowego.
 6. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty, jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl.
 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 8. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać logując się na swoje indywidualne konto na datasport.pl lub przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres zapisy@bialystokbiega.pl. wskazując zawodnika, na którego ma być przeniesiona opłata startowa. Zawodnik, na którego ma być przeniesiona opłata musi być zarejestrowany na Bieg.

   

VIII. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, znajdującego się na Karcie Startowej, o znajomości regulaminu.
 2. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

IX. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje główne:
   1. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),
   2. Najszybszych Polaków – wg zameldowania, zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym, paszporcie lub innym dokumencie urzędowym,
   3. Najszybszych Białostoczan – wg zameldowania w mieście Białystok, zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym lub innym dokumencie urzędowym,
   4. Klasyfikacje wiekowe:
    • K-20 (Kobiety), M-20 (Mężczyźni) (rocznik 2002 – 1991)
    • K-30, M-30 (rocznik 1990-1981)
    • K-40, M-40 (rocznik 1980-1971)
    • K-50, M-50 (rocznik 1970 – 1961)
    • K-60, M-60 (rocznik 1960 – 1951)
    • K-70, M-70 (rocznik 1950 i starsi)
 1.  
 2. KLASYFIKACJE DODATKOWEW ramach PKO Białystok Półmaratonu prowadzone będą dodatkowe klasyfikacje. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej dodatkowej klasyfikacji. Wyboru klasyfikacji dokonuje w czasie rejestracji do Biegu. Ewentualna zmiana klasyfikacji możliwa jest do dnia 3.05.2020. Zmiana klasyfikacji po tej dacie, jak również po Biegu, nie będzie możliwa.
 3. W przypadku wyrażenia chęci udziału w dodatkowych klasyfikacjach konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie rejestracji do Biegu. Jeżeli przed startem Biegu zawodnik nie wybierze dodatkowej klasyfikacji, oznacza to, że nie zamierza brać w niej udziału. W Biurze Zawodów, jak również po przekroczeniu linii mety nie ma możliwości dopisywania się do dodatkowych klasyfikacji.
 4. Dodatkowe klasyfikacje:
  1. Akademickie Mistrzostwa w Półmaratonie – skierowane do studentów, wykładowców oraz pracowników akademickich. W klasyfikacji będą brali udział wyłącznie zawodnicy, którzy wpiszą nazwę uczelni, którą reprezentują (brak nazwy uczelni spowoduje nieklasyfikowanie w Akademickich Mistrzostwach). Organizator dopuszcza wpisanie nazwy uczelni wraz z nazwą klubu (zapis może wyglądać tak: Nazwa Uczelni/Klub lub odwrotnie);
  2. Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie. Klasyfikacja przeznaczona dla osób, które pełnią służbę lub pracują w służbach mundurowych. Uczestnicy Biegu, którzy chcą brać udział w tej klasyfikacji muszą wpisać nazwę jednostki w której pracują lub pełnią służbę (brak nazwy jednostki spowoduje nieklasyfikowanie w Mistrzostwach Służb Mundurowych). Organizator dopuszcza wpisanie nazwy jednostki wraz z nazwą klubu (zapis może wyglądać tak: Nazwa Jednostki/Klub lub odwrotnie);
  3. Przedsiębiorców i ludzi biznesu – klasyfikacja skierowana do właścicieli firm (również jednoosobowych) oraz członków zarządów i rad nadzorczych;
  4. Nauczycieli – klasyfikacja skierowana do nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Warunkiem udziału w klasyfikacji jest wpisanie nazwy szkoły, w której zawodnik pracuje.  
  5. Klasyfikacja zawodników na wózkach – zawodnicy z tej klasyfikacji są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.  Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
 5. Klasyfikacja drużynowa.
  1. W klasyfikacji drużynowej udział mogą wziąć drużyny reprezentujące firmy, instytucje, kluby sportowe, służby mundurowe, a także biegaczy startujących pod jedną nazwą.
  2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
  3. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole nazwę drużyny, niezależnie od nazwy klubu.
  4. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny w formularzu zgłoszeniowym (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).
 6. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.
 7. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

X. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) otrzymają puchary i nagrody pieniężne (wysokość nagród finansowych zostanie podana w późniejszym czasie)
 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Najszybszych Polaków (kobiet i mężczyzn) otrzymają puchary oraz nagrody pieniężne (wysokość nagród finansowych zostanie podana w późniejszym czasie)
 4. Puchary otrzymają (z podziałem na płeć):
  • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Najszybszych Białostoczan
  • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji zawodników poruszających się na wózkach
  • Drużyny za zajęcie miejsc I-III (bez podziału na płeć)
  • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw w Półmaratonie
  • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Przedsiębiorców i Ludzi Biznesu
  • Zdobywcy miejsc I-III w Mistrzostwach Służb Mundurowych w Półmaratonie
  • Najstarsza Zawodniczka i Najstarszy Zawodnik, którzy ukończą Bieg
  •  

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 2. Depozyty ubraniowe. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 3. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 4. Po Biegu Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania bezpłatnie z masaży.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 11. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

————————————————————————————————–

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. 11 listopada 28, 15-320 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.


Podziel się artykułem ze znajomymi!