Regulamin

Regulamin – 8. PKO Białystok Półmaraton (po zmianach z 19.10.2020)

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy sportowej 8. PKO Białystok Półmaraton, zwanej dalej Półmaratonem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.
 4. Promocja Białegostoku jako miasta przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 8 listopada 2020 r. (termin przeniesiony z 10 maja 2020 r.) w Białymstoku.
 2. Konkurencja (Półmaraton) będzie składała się z kilku (od 6 do 10) odrębnych biegów do max. 250 zawodników w jednym biegu. Zawodnicy startują w grupach co 15-25 minut z wyznaczonej strefy startowej wg. zadeklarowanego podczas rejestracji czasu ukończenia biegu.*
 3. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 10:00 9:00*. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o godz. 8:45.
 4. Jeżeli zawodnik spóźni się na start swojej fali startowej, będzie mógł wystartować z ostatnią grupą o godz. 12:00*
 5. W okolicy strefy startowej będą wyznaczone strefy przedstartowe (tzw. oczekiwania), osobne dla każdej z grup. Zawodnicy zobowiązani są do oczekiwania na swój start w strefie przedstartowej.*
 6. Z powodu pandemii organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia godzin startu oraz podzielenie zawodników na mniejsze grupy startowe.*
 7. Linia startu zostanie zamknięta po ok 20 5 min od strzału startera każdego z biegów (fal startowych).*
 8. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA oraz IAAF.
 9. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bialystokpolmaraton.pl, najpóźniej 30 dni przed Biegiem.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny od przekroczenia linii startu (netto).
 2. Dodatkowo limit czasu na 10 kilometrze wynosi 1 godz i 30 min.
 3. Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety lub nie stawią się na 10 km przed wskazanym limitem czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
 4. Zawodnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

V. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

 1. Na trasie Półmaratonu rozstawione będą cztery punkty z wodą w okolicach 5, 10, 14 i 18 km  4, 9, 14 i 19 km*
 2. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Półmaratonie prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 8 listopada 2020 roku ukończą 18 lat.
 2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.  Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia internetowe możliwe są do 31 października 3 listopada 2020* roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia będą możliwe również w Biurze Zawodów (7-8 listopada 2020)  pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. W biegu obowiązuje limit 4000 uczestników. W Półmaratonie obowiązuje limit uczestników, wynoszący 250 osób w każdym z biegów (fali startowej)*
 6. Podczas rejestracji należy wybrać strefę startową czas, w którym planujesz ukończenie Półmaratonu*. Prosimy o wybranie strefy startowej czasu* zgodnie ze swoimi możliwościami sportowymi. Organizator ma prawo poprosić zawodnika o udokumentowanie swoich historycznych wyników, celem weryfikacji strefy startowej. Głównie dotyczy to zawodników wybierających I i II strefę startową.*
 7. Dostępne strefy startowe zakresy czasowe*
  • I – do 1:34:59
  • II – 1:35:00 – 1:44:59
  • III – 1:45:00 – 1:54:59
  • IV – 1:55:00 – 2:04:59
  • V – powyżej 2:05:00
 8. Wszyscy zawodnicy startujący w Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Godziny pracy biura:
  • 6 listopada (piątek) godz. 15.00-20.00*
  • 7 listopada (sobota) godz. 10.00-20.00 10.00-21.00*
  • 8 listopada (niedziela) godz. 7.30-9.00 8.00-11.30
 9. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu.
 10. W pakiecie startowym znajdować się będzie koszulka techniczna marki AdRunaLine. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze.
 11. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów biletu z kodem QR (wydrukowanym lub okazanym w telefonie) karty startowej (wydrukowanej i podpisanej) oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.*
 12. Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną jest możliwy na podstawie okazania biletu uczestnika (z kodem QR) oraz podpisanego oświadczenia uczestnika. Formularz będzie do pobrania ze strony bialystokpolmaraton.pl podpisanej przez zawodnika karty startowej*
 13. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 14. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 15. Na numerze startowym będzie oznaczona fala startowa (nr biegu). Zawodnicy do strefy startowej będą wpuszczani zgodnie z przypisaną falą startową (nr biegu).*
 16. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 17. Przed wejściem do Biura Zawodów, strefy startowej oraz w strefie mety Zawodnik zobowiązuje się do zakrycia ust i nosa. W czasie biegu nie ma konieczności zasłaniania ust i nosa.*

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 70 zł – przedsprzedaż tylko do 30 maja 2019 lub do wyczerpania miejsc w przedsprzedaży, w zależności co nastąpi szybciej. Limit pakietów w przedsprzedaży wynosi 1000.
  • 80 zł od 24 października do 31 grudnia 2019 r.
  • 90 zł od 1 stycznia do 30 września 2020 r.
  • 100 zł od 1 do 31 października do 3 listopada 2020 r.*
  • 120 zł od 1 listopada oraz* w Biurze Zawodów w dniach 7-8 listopada 2020 r. (pod warunkiem dostępności miejsc)
 2. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe (kartą, Blikiem lub przelewem) lub bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA wraz z rocznikiem urodzenia oraz dopiskiem „Półmaraton”. 
 3. Osobom urodzonym w latach 1960 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.
 4. Z opłaty wpisowej zwolnieni są zawodnicy, którzy zajęli I miejsce w kategoriach wiekowych w 7. PKO Białystok Półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia swojego udziału na adres: zapisy@bialystokbiega.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2020 r. Zgłoszenie po tym terminie nie obliguje Organizatora do zwolnienia z opłaty startowej ww zawodnika.
 5. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres: zapisy@bialystokbiega.pl 
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 7. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika. Przeniesienie należy zgłosić pisząc na zapisy@bialystokbiega.pl w tytule wiadomości wpisując “Przeniesienie pakietu na inną osobę”. W przypadku dokonywania przeniesienia opłaty startowej należy pokryć różnicę w cenie opłaty startowej do aktualnie obowiązującej stawki. Do momentu wniesienia opłaty, pakiet nie będzie przeniesiony na inną osobę. W dniu 8 listopada (w dniu biegu) w Biurze Zawodów nie będzie możliwości przepisania pakietu na inną osobę!*
 8. Możliwe jest przeniesienie swojego pakietu na PKO Bieg na 5. Przeniesienie swojego pakietu należy zgłosić pisząc na zapisy@bialystokbiega.pl w tytule wiadomości wpisując „Przeniesienie pakietu na inny bieg”. Organizator nie zwraca różnicy w cenie pakietu w przypadku zmiany pakietu droższego na tańszy.*

VIII. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami regulaminu i w pełni je akceptuje.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

IX. KLASYFIKACJE

  1. Podczas Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje główne:
   1. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),
   2. Najszybszych Białostoczan – wg zameldowania w mieście Białystok, zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym lub innym dokumencie urzędowym,
   3. Najszybszych Polakówwg zameldowania, zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym, paszporcie lub innym dokumencie urzędowym,
   4. Klasyfikacje wiekowe:
    1. K-20 (Kobiety), M-20 (Mężczyźni) (rocznik 2002 – 1991)
    2. K-30, M-30 (rocznik 1990-1981)
    3. K-40, M-40 (rocznik 1980-1971)
    4. K-50, M-50 (rocznik 1970 – 1961)
    5. K-60, M-60 (rocznik 1960 – 1951)
    6. K-70, M-70 (rocznik 1950 i starsi)
  2. KLASYFIKACJE DODATKOWE
    • Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej dodatkowej klasyfikacji, wyboru której dokonuje w czasie rejestracji do Biegu. Zmiana klasyfikacji po rejestracji, jak również po Biegu, nie będzie możliwa. 
  3. Dodatkowe klasyfikacje:
    1. Akademickie Mistrzostwa w Półmaratonie – skierowane do studentów, wykładowców oraz pracowników akademickich. Warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest zaznaczenie w czasie rejestracji chęci udziału w tej klasyfikacji.
    2. Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie. Klasyfikacja przeznaczona dla osób, które pełnią służbę lub pracują w służbach mundurowych. Warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest zaznaczenie w czasie rejestracji chęci udziału w tej klasyfikacji.
    3. Przedsiębiorców i ludzi biznesu – klasyfikacja skierowana do właścicieli firm (również jednoosobowych) oraz członków zarządów i rad nadzorczych;
    4. Nauczycieli – klasyfikacja skierowana do nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Warunkiem udziału w tej klasyfikacji jest zaznaczenie w czasie rejestracji chęci udziału w tej klasyfikacji.  
    5. Klasyfikacja zawodników na wózkach – zawodnicy z tej klasyfikacji są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim. Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push. 
  4. Klasyfikacja drużynowa.
    1. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
    2. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji dołączając do odpowiedniej drużyny. 
    3. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety.
  5. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. *
  6. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 10 osób przekraczających linię mety z pierwszej fali startowej – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 10 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 10 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. 
  7. Podium w klasyfikacji generalnej i klasyfikacji Najszybszych Polaków będzie rozpatrywane wyłącznie wśród zawodników startujących w pierwszej grupie (pierwszej fali startowej).*
  8. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

X. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) otrzymają puchary i nagrody pieniężne:
   • za zdobycie I miejsca 3500 zł
   • za zdobycie II miejsca 2500 zł
   • za zdobycie III miejsca 1500 zł
 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Najszybszych Polaków (kobiet i mężczyzn) otrzymają puchary oraz nagrody pieniężne
   • za zdobycie I miejsca 2000 zł
   • za zdobycie II miejsca 1500 zł
   • za zdobycie III miejsca 1000 zł
 4. Puchary otrzymają (z podziałem na płeć):
  • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Najszybszych Białostoczan
  • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji zawodników poruszających się na wózkach
  • Drużyny za zajęcie miejsc I-III (bez podziału na płeć)
  • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw w Półmaratonie
  • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Przedsiębiorców i Ludzi Biznesu
  • Zdobywcy miejsc I-III w Mistrzostwach Służb Mundurowych w Półmaratonie
  • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Nauczycieli
  • Najstarsza Zawodniczka i Najstarszy Zawodnik, którzy ukończą Bieg*
 5. Nagroda finansowa zostanie dodatkowo przyznana za ustanowienie nowego rekordu trasy PKO Białystok Półmaratonu
 6. Klasyfikacje wiekowe oraz klasyfikacje dodatkowe nie będą nagradzane (sytuacja związana z pandemią na to nie pozwala)*
 7. Nagrody pieniężne zdobyte podczas Biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 14 dni od daty Biegu. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 10 listopada 2020 na adres mailowy: fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 18 listopada 2020.
 9. Protesty dotyczące miejsc dekorowanych, należy składać do Sędziego Głównego bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 10 min przed dekoracją).
 10. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników po dekoracjach, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 2. Depozyty ubraniowe. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 3. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.*  
 4. Po Biegu Uczestnicy nie będą będą mieli możliwości skorzystania bezpłatnie z masaży (względy bezpieczeństwa sanitarnego)*
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 11. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

* zmiany wprowadzone 19 października 2020

——————————————————————————————————————–

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

 


Podziel się artykułem ze znajomymi!