Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2022 r.

Regulamin – 9. PKO Białystok Półmaraton

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy sportowej 9. PKO Białystok Półmaraton, zwanej dalej Półmaratonem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.
 4. Promocja Białegostoku jako miasta przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Półmaraton odbędzie się 15 maja 2022 r. w Białymstoku.
 2. Bieg wystartuje o godz. 9:30 o godz. 9:00 w kilku falach startowych co 15 min  (wg aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych), (zmiana z dnia 1 marca 2022).
 3. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bialystokpolmaraton.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu lub zmiany powyższych parametrów trasy ze względu na zalecenia instytucji publicznych lub bezpieczeństwo uczestników
 5. Linia startu zostanie zamknięta po ok 15 min od strzału startera.
 6. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny i 30 min od przekroczenia linii startu (netto).
 2. Dodatkowo limit czasu na 10 kilometrze wynosi 1 godz i 45 min.
 3. Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety lub nie stawią się na 10 km przed wskazanym limitem czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy.
 4. Zawodnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego. Nie będą jednak klasyfikowani w Biegu.

V. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

 1. Na trasie Półmaratonu rozstawione będą cztery punkty z wodą. 
 2. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

  1. W Półmaratonie prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 15 maja 2022 roku ukończą 18 lat.
  2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim i tylko takie wózki będą brały udział w klasyfikacji. Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
  3. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Bez dokonania opłaty rejestracja nie będzie możliwa. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  4. Zgłoszenia internetowe możliwe są do 8 maja 2022 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia będą możliwe również w Biurze Zawodów (13-14 maja 2022) pod warunkiem dostępności miejsc.
  5. W Półmaratonie obowiązuje limit uczestników, wynoszący 2500 osób.
  6. Podczas rejestracji należy wybrać falę startową. Po wybraniu fali startowej nie będzie możliwości jej zmiany. (zmiana z dnia 1 marca 2022)
  7. W fali startowej obowiązuje limit 150 zawodników niezaszczepionych (stan prawny na dzień 16 grudnia 2021. W przypadku zmian prawnych, limit może być zmieniony)   (zmiana z dnia 1 marca 2022)
  8. Dostępne fale startowe:
   • I – godz. 9:00 (do pierwszej fali zapraszamy najszybszych biegaczy)
   • II – 9:15
   • III – 9:30
   • IV – 9:45
   • V – 10:00
  9. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości fal startowych.
  10. Organizator dopuszcza możliwość startu wszystkich zawodników w jednej fali, jeżeli obowiązujące w dniu biegu obostrzenia związane z covid-19 na to pozwolą.
  11. Wszyscy zawodnicy startujący w Półmaratonie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Godziny pracy biura:
   • 13 maja (piątek) godz. 17.00 – 20.00
   • 14 maja (sobota) godz. 10.00 – 20.00
   • 15 maja (niedziela) godz. 7:00 – 8:30 (tego dnia nie będzie możliwości rejestracji do biegu)
  12. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu.
  13. W pakiecie startowym znajdować się będzie koszulka techniczna.
   Organizator gwarantuje otrzymanie koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze w przypadku rejestracji do dnia 10 kwietnia 2022
  14. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów karty startowej (wydrukowanej i podpisanej) oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  15. Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną jest możliwy na podstawie okazania podpisanej przez zawodnika karty startowej.
  16. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
  17. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
  18. Na całej trasie obowiązuje zakaz supportu na trasie biegu przez osoby postronne jadące rowerem, hulajnogą, bądź innym pojazdem pod rygorem dyskwalifikacji zawodnika, którego pomoc dotyczy.
  19. Przed wejściem do Biura Zawodów zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych obostrzeń sanitarnych, głównie dotyczy to zakrywania maseczką ust i nosa. 

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 109 zł – do 31 stycznia 2022 r.
  • 129 zł od 1 lutego do 31 marca 2022 r.
  • 139 zł od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r.
  • 149 zł od 1 maja do 8 maja 2022 r. 
  • 150 zł w Biurze Zawodów (pod warunkiem dostępności miejsc).
 2. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe (kartą, Blikiem lub przelewem).
 3. Możliwa jest wpłata bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA wraz z dopiskiem “Półmaraton”, a następnie kontakt mailowy z biurem na zapisy@bialystokbiega.pl. Drogą mailową zostanie przesłany kod do rejestracji.
 4. Osobom urodzonym w roku 1962 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. Aby otrzymać zniżkę należy skontaktować się z organizatorem, pisząc na zapisy@bialystokbiega.pl. Drogą mailową zostanie przesłany kod do rejestracji.
 5. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres: zapisy@bialystokbiega.pl 
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 7. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika. Przeniesienia swojej opłaty startowej na inną osobę zawodnik dokonuje samodzielnie logując się na swoje konto w serwisie slotmarket.pl. Przeniesienie opłaty możliwe jest do 30.04.2022. Zawodnik na którego opłata będzie przeniesiona musi dokonać rejestracji w ciągu dwóch dni od wykonania cesji.
 8. W dniu 15 maja (w dniu biegu) w Biurze Zawodów nie będzie możliwości przepisania pakietu na inną osobę!

VIII. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami regulaminu i w pełni je akceptuje.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Półmaratonu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

IX. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Półmaratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje główne:
  1. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),
  2. Najszybszych Polaków – wg zameldowania, zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym, paszporcie lub innym dokumencie urzędowym,
  3. Klasyfikacje wiekowe:
   • K-20 (Kobiety), M-20 (Mężczyźni) (rocznik 2004 – 1993)
   • K-30, M-30 (rocznik 1992-1983)
   • K-40, M-40 (rocznik 1982-1973)
   • K-50, M-50 (rocznik 1972 – 1963)
   • K-60, M-60 (rocznik 1962 – 1953)
   • K-70, M-70 (rocznik 1952 i starsi)
 2. KLASYFIKACJE DODATKOWE. Zawodnik może wziąć udział tylko w jednej dodatkowej klasyfikacji, wyboru której dokonuje w czasie rejestracji do biegu. Zmiana klasyfikacji po rejestracji, jak również po biegu, nie będzie możliwa. Dodatkowe klasyfikacje:
  1. Akademickie Mistrzostwa w Półmaratonie – skierowane do studentów, wykładowców oraz pracowników akademickich, 
  2. Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie. Klasyfikacja przeznaczona dla osób, które pełnią służbę lub pracują w służbach mundurowych,
  3. Przedsiębiorców i ludzi biznesu – klasyfikacja skierowana do właścicieli firm (również jednoosobowych) oraz członków zarządów i rad nadzorczych,
  4. Klasyfikacja zawodników na wózkach – zawodnicy z tej klasyfikacji są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim. Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
 3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – będą oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała.  
 4. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

X. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Półmaraton w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Oficjalnie na podium wyróżnieni będą:
  • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej 
  • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Najszybszych Polaków
  • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji zawodników na wózkach 
  • Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych 
 3. Nagrody finansowe:
  1. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn) 
   1. za zajęcie I miejsca – 4000 zł
   2. za zajęcie II miejsca – 2500 zł
   3. za zajęcie III miejsca – 1500 zł
  2. Klasyfikacja Najszybszych Polaków (kobiet i mężczyzn)
   1. za zajęcie I miejsca – 2000 zł
   2. za zajęcie II miejsca – 1500 zł
   3. za zajęcie III miejsca – 1000 zł
 4. Dodatkowa nagroda finansowa w wysokości 2000 zł zostanie przyznana za ustanowienie nowego rekordu trasy PKO Białystok  Półmaratonu. Obecne rekordy trasy: wśród mężczyzn 1:03:41, wśród kobiet 1:13:03.
 5. Nagrody pieniężne zdobyte podczas Półmaratonu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 14 dni od daty biegu. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 16 maja 2022 na adres mailowy: fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane po rozpatrzeniu wszelkich przyjętych reklamacji.
 7. Protesty dotyczące miejsc dekorowanych, należy składać do Sędziego Głównego bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 15 min przed dekoracją).
 8. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników po dekoracjach, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 2. Depozyty ubraniowe. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 3. Organizator nie zapewnia zawodnikom przebieralni (względy bezpieczeństwa sanitarnego).
 4. Po Biegu Uczestnicy nie będą mieli możliwość skorzystania bezpłatnie z masaży (względy bezpieczeństwa sanitarnego).
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom biegu informacji dotyczących Półmaratonu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji biegu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 11. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany godzin startu, 
 • podziału uczestników na mniejsze grupy, 
 • wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych, 
 • zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w regulaminie formule.
 • W przypadku odwołania Biegu z powodu pandemii opłaty startowe zostaną zwrócone lub przeniesione na 2022 rok lub wykorzystane na Bieg w nowej formule (do wyboru przez Uczestnika).
 • Każdy z Uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z pandemią koronawirusa covid-19. 
 • Wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www. 
 • Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.

——————————————————————————————————————–

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

  

 

NASI PARTNERZY