Regulamin – Bieg na 5

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2022 r.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy sportowej PKO Bieg na 5, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.
 4. Promocja Białegostoku jako miasta przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 15 maja 2022 r. w Białymstoku.
 2. Start Biegu nastąpi w kilku falach: o godz. 13:30
  godz. 13:30 – start I fali (do pierwszej fali zapraszamy najszybszych biegaczy)
  – godz. 13:45 – start II fali
  Grupy startowe są ograniczone liczbą osób. Wg aktualnych przepisów (na 24 stycznia 2022), grupa może mieć max 150 osób niezaszczepionych. (zmiana z dnia 1 marca 2022)
  Organizator zastrzega sobie możliwość startu z jednej fali lub podziału na większą ilość fal startowych w zależności od obowiązujących obostrzeń sanitarnych.
 3. Linia startu zostanie zamknięta po ok 10 min od strzału startera.
 4. Długość trasy: 5 km. Trasa posiada atest PZLA.
 5. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bialystokpolmaraton.pl
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu lub zmiany powyższych parametrów trasy ze względu na zalecenia instytucji publicznych lub bezpieczeństwo uczestników ze względu na pandemię Covid-19.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 50 min od przekroczenia linii startu (netto).
 2. Zawodnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

V. PUNKTY KONTROLNE

Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają osoby urodzone w 2010 roku lub wcześniej.
 2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.  Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia internetowe możliwe są do 8 maja 2022 roku lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia będą możliwe również w Biurze Zawodów (13-14 maja 2022)  pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. W biegu obowiązuje limit 1000 uczestników.
  – w czasie rejestracji zawodnik wybiera falę startową,
  – organizator zastrzega sobie określenie limitu zawodników w każdej z fal startowych, w taki sposób, aby dostosować się do aktualnych rozporządzeń związanych z pandemią covid-19.
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Godziny pracy biura:
  • 13 maja (piątek) godz. 17.00 – 20.00
  • 14 maja (sobota) godz. 10.00 – 20.00
  • 15 maja (niedziela) godz. 7.00 – 9.30
 7. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu.
 8. W pakiecie startowym znajdować się będzie czapeczka techniczna do biegania.
 9. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów karty startowej (wydrukowanej i podpisanej) oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 10. Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną jest możliwy na podstawie okazania podpisanej przez zawodnika karty startowej.
 11. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 12. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 13. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
 14. Przed wejściem do Biura Zawodów zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych obostrzeń sanitarnych, głównie dotyczy to zakrywania maseczką ust i nosa. 

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 60 zł do 31 marca 2022 r.
  • 70 zł od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r.
  • 80 zł od 1 maja oraz w Biurze Zawodów w dniach 13-14 maja 2022 r. (pod warunkiem dostępności miejsc).
 2. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe (kartą, Blikiem lub przelewem).
 3. Możliwa jest wpłata bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA wraz z dopiskiem “Bieg na 5”, a następnie kontakt mailowy z biurem na zapisy@bialystokbiega.pl. Drogą mailową zostanie przesłany kod do rejestracji.
 4. Osobom urodzonym w roku 1962 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. Aby otrzymać zniżkę należy skontaktować się z organizatorem, pisząc na zapisy@bialystokbiega.pl. Drogą mailową zostanie przesłany kod do rejestracji.
 5. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres: zapisy@bialystokbiega.pl 
 6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 7. Możliwe jest przeniesienie swojej opłaty na innego zawodnika. Przeniesienia zawodnik dokonuje samodzielnie logując się na swoje konto w serwisie slotmarket.pl. Przeniesienie opłaty możliwe jest do 30.04.2022. Zawodnik na którego opłata będzie przeniesiona musi dokonać rejestracji w ciągu dwóch dni od wykonania cesji.
 8. W dniu 15 maja (w dniu biegu) w Biurze Zawodów nie będzie możliwości przepisania pakietu na inną osobę!

VIII. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami regulaminu i w pełni je akceptuje.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

IX. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje główne:
  1. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),
  2. Klasyfikacje wiekowe:
   • K-12, M-12 (rocznik 2010 – 2003)
   • K-20, M-20 (rocznik 2002 – 1993)
   • K-30, M-30 (rocznik 1992-1983)
   • K-40, M-40 (rocznik 1982 -1973)
   • K-50, M-50 (rocznik 1972 – 1963)
   • K-60, M-60 (rocznik 1962 – 1953)
   • K-70, M-70 (rocznik 1952 i starsi)
 2. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – będą oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała.
 3. Zwycięzców Biegu organizator wyłoni jedynie z pierwszej fali startowej. 
 4. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

X. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) otrzymają puchary i nagrody pieniężne:
  – za zajęcie I miejsca 1000 zł
  – za zajęcie II miejsca 700 zł
  – za zajęcie III miejsca 500 zł
 3. Nagrody pieniężne zdobyte podczas Biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 14 dni od daty Biegu. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 16 maja 2022 na adres mailowy: fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane po rozpatrzeniu wszelkich przyjętych reklamacji.
 5. Protesty dotyczące miejsc dekorowanych, należy składać do Sędziego Głównego bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 10 min przed dekoracją).
 6. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników po dekoracjach, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 2. Depozyty ubraniowe. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 3. Organizator nie zapewnia zawodnikom przebieralni (względy bezpieczeństwa sanitarnego).
 4. Po Biegu Uczestnicy nie będą mieli możliwość skorzystania bezpłatnie z masaży (względy bezpieczeństwa sanitarnego).
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 10. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 11. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany godzin startu, 
 • podziału uczestników na mniejsze grupy, 
 • wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych, 
 • zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w regulaminie formule.
  • W przypadku odwołania Biegu z powodu pandemii opłaty startowe zostaną zwrócone lub przeniesione na kolejny rok lub wykorzystane na Bieg w nowej formule (do wyboru przez Uczestnika).
  • Każdy z Uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z pandemią koronawirusa covid-19. 
  • Wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www. 
  • Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.

————————————————————————————————————

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

 

NASI PARTNERZY