Regulamin – Bieg na 5

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2024 r.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy sportowej PKO Nocny Bieg na 5, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.
 4. Promocja Białegostoku jako miasta przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 11 maja 2024 r. w Białymstoku.
 2. Start Biegu nastąpi o godz. 21:00
 3. Linia startu zostanie zamknięta po ok 10 min od strzału startera.
 4. Długość trasy: 5 km. Trasa będzie posiadała atest PZLA.
 5. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bialystokpolmaraton.pl

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę od przekroczenia linii startu (netto).
 2. Zawodnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

V. STREFY STARTOWE

 1. Zawodnicy w strefie startowej ustawią się w odpowiednio oznakowanych strefach czasowych.
 2. Strefy startowe przypisane są do uczestników na podstawie zadeklarowanego podczas rejestracji czasu ukończenia Półmaratonu.
 3. Strefy startowe do wyboru przez zawodników:
  • strefa A – elita biegu
  • strefa B – zawodnicy z czasem poniżej 20 min
  • strefa C – czas 20:00 – 24:59 min
  • strefa D –  czas 25:00 – 27:59 min
  • strefa E –  czas 28:00 – 31:59 min
  • strefa F –  czas powyżej 32 min
 4. Organizator przewiduje start falowy poszczególnych stref, co ok 2 min.

VI. PUNKTY KONTROLNE

Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 

VII. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają osoby urodzone w 2012 roku lub wcześniej.
 2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.  Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia internetowe możliwe będą do 11 maja 2024 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 
 5. W biegu obowiązuje limit 1000 1800 uczestników.
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
  Godziny pracy biura:

  • 10 maja (piątek) godz. 17.00 – 20.00
  • 11 maja (sobota) godz. 10.00 – 20:00
 7. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu.
 8. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów kodu QR oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 9. Odbiór pakietu startowego przez osobę upoważnioną (osobę trzecią) jest możliwy na podstawie okazania kodu QR zawodnika oraz, do wglądu, kopię pierwszej strony dokumentu tożsamości z widocznym imieniem i nazwiskiem (zdjęcie okazane w telefonie jest akceptowane).
 10. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 11. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
 12. Na całej trasie obowiązuje zakaz supportu przez osoby postronne jadące rowerem, hulajnogą, bądź innym pojazdem pod rygorem dyskwalifikacji zawodnika, którego pomoc dotyczy. 

VIII. OPŁATY

 1. Uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która uzależniona jest od terminu wpłaty i rodzaju wybranego pakietu startowego.
  • 69 zł – do 31 marca 2024 r.
  • 79 zł od 1 kwietnia do 9 maja 2024 r. 
  • 80 zł w Biurze Zawodów w dniach 10-11 maja (pod warunkiem dostępności miejsc).
 2. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe.
 3. Możliwa jest wpłata bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega nr konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240, po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA wraz z dopiskiem “Bieg na 5”. Wpłata przelewem powinna być w wysokości opłaty startowej obowiązującej w dniu dokonywania przelewu.
 4. Osobom urodzonym w roku 1964 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. Zniżka dotyczy wyłącznie opłaty startowej. Zakupy dodatkowe, typu koszulka, grawer medalu, itp,  płatne są w pełnej wysokości.
 5. Studentom przysługuje zniżka w wysokości 10% od aktualnie obowiązującej opłaty startowej. Warunkiem otrzymania zniżki  jest przesłanie skanu legitymacji studenckiej na adres: zapisy@bialystokbiega.pl. Zniżka dotyczy wyłącznie opłaty startowej. Zakupy dodatkowe, typu koszulka, grawer medalu, itp,  płatne są w pełnej wysokości.
 6. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres: zapisy@bialystokbiega.pl. Zwolnienie dotyczy wyłącznie opłaty startowej. Zakupy dodatkowe, typu koszulka, grawer medalu, itp,  płatne są w pełnej wysokości.
 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 8. Możliwe jest przeniesienie swojego pakietu na innego zawodnika, który nie dokonał jeszcze płatności. Aby przenieść opłatę należy zalogować się na swoje konto w serwisie rejestracyjnym i dokonać samodzielnego transferu opłaty startowej na innego zawodnika. 
 9. W dniu 11 maja (w dniu biegu) w Biurze Zawodów nie będzie możliwości przepisania pakietu na inną osobę!

IX. KLASYFIKACJE

 1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje główne:
  1. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),
  2. Klasyfikacje wiekowe:
   • K-12, M-12 (rocznik 2012 – 2005)
   • K-20, M-20 (rocznik 2004 – 1995)
   • K-30, M-30 (rocznik 1994-1985)
   • K-40, M-40 (rocznik 1984 -1975)
   • K-50, M-50 (rocznik 1974 – 1965)
   • K-60, M-60 (rocznik 1964 – 1955)
   • K-70, M-70 (rocznik 1954 i starsi)
  3. Klasyfikacja Drużynowa
   • Warunkiem udziału w klasyfikacji drużynowej jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie rejestracji oraz wpisanie jednobrzmiącej nazwy drużyny,
   • Drużyna składa się z minimum 4 osób, w której jest co najmniej 1 kobieta i co najmniej 1 mężczyzna. 
   • Drużyna może składać się z większej ilości zawodników, jednak do wyniku końcowego brane będą pod uwagę czasy czterech najlepszych zawodników, w tym minimum 1 kobiety i minimum 1 mężczyzny. 
 2. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – będą oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. 
 3. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

X. NAGRODY i DEKORACJE

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) otrzymają puchary i nagrody pieniężne.
 3. Oficjalnie na podium wyróżnieni będą:
  1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji drużynowej
  3. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach wiekowych.
 4. Nagrody finansowe
  1. Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn) 
   1. za zajęcie I miejsca: 2000 zł
   2. za zajęcie II miejsca: 1500 zł
   3. za zajęcie III miejsca: 1000 zł
 5. Nagrody pieniężne zdobyte podczas Biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 14 dni od daty Biegu. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 13 maja 2024 na adres mailowy: fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane po rozpatrzeniu wszelkich przyjętych reklamacji.
 7. Protesty dotyczące miejsc dekorowanych, należy składać do Sędziego Głównego bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 10 min przed dekoracją).
 8. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników po dekoracjach, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

XI. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami regulaminu i w pełni je akceptuje.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 2. Depozyty ubraniowe. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
 7. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 5 i 6 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 •  

————————————————————————————————————

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

 

NASI PARTNERZY