Regulamin VR

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2024 r.

Regulamin – Wirtualny PKO Białystok Półmaraton

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Wirtualnego PKO Białystok Półmaratonu, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zawodnik może odbyć Bieg w dniu w terminie 12-26 maja 2024.
 2. Długość Biegu wynosi 21,097 km.
 3. Zawodnik może dystans półmaratonu pokonać w podanym terminie (dowolnego dnia) oraz o dowolnej godzinie. Zawodnik może pokonać dystans podczas jednej aktywności lub rozbijając pokonywanie dystansu na maksymalnie  3 „raty”.
 4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu  ukończą 18 lat.
 2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim oraz z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push. Startując na wózku zawodnik zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia możliwe są do 26 maja 2024 włącznie.
 5. Po dokonaniu rejestracji zawodnik będzie mógł pobrać numer startowy w pliku pdf z listy startowej zamieszczonej na stronie datasport.pl. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.
 6. W pakiecie startowym znajdować się będzie medal, limitowane skarpetki, numer startowy. Za dodatkową opłatą można nabyć koszulkę techniczną.

VI. ZASADY

 1. Zawody polegają na przebiegnięciu lub przemaszerowaniu całego dystansu o własnych siłach. Korzystanie z rowerów lub innych pojazdów mechanicznych jest zabronione w czasie udziału w zawodach. Nacisk kładziemy tutaj na zasady fair-play.
 2. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 21 km 97 m. Wskazany dystans należy pokonać w dniach 12-26 maja 2024. 
 3. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę, choć zdecydowanie zalecamy zegarek sportowy. 
 4. Po ukończeniu Biegu Uczestnik rejestruje swój wynik:
  1. parując swój zegarek z kontem Datasport (tam gdzie dokonywał rejestracji do biegu) i włączając aktywność na wybranej trasie (obsługiwane marki zegarków to: Garmin, Polar, Suunto),
  2. lub parując swoje konto w serwisie Strava ze swoim kontem Datasport i włączając aktywność,
  3. lub aplikacją „Datasport Rejestrator GPS”, logując się na swoje konto w Datasport i wybierając Bieg Pamięci Sybiru Wirtualnie,
  4. lub mierząc dowolną aplikacją umożliwiającą eksport aktywności w formacie GPX lub TCX. Plik należy wgrać w panelu wyników klikając guzik „Dodaj/Usuń mój wynik”,
  5. Wynik można również przesłać w formacie zrzutu ekrany lub zdjęcia, na którym będzie widoczny czas i dystans odbytego biegu. Załączone pliki należy przesłać na mail zapisy@bialystokbiega.pl najpóźniej do 31 maja 2024.
 5. Pakiety wraz z medalem będą wysyłane do 5 tygodni od zakończenia wydarzenia.
 6. Za pakiety dostarczone, a nieodebrane przez Uczestnika Organizator nie odpowiada. Koszt ponownej wysyłki ponosi Uczestnik.

VII. AKCJA CHARYTATYWNA

 1. Podczas Biegu Organizator prowadzi zbiórkę charytatywną na rzecz pomocy w rehabilitacji Urszuli Wasilewskiej. Jest to zawodniczka, która wielokrotnie startowała w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Białystok Biega. Ula w 2023 roku trafiła do szpitala z zatorem tętnicy szyjnej, który zablokował dopływ krwi do mózgu i wywołał bardzo rozległy udar prawej półkuli. Uzbierane środki mają pomóc w specjalistycznej rehabilitacji, która jest w tym momencie bardzo potrzebna. Organizator zobowiązuje się do przekazania 21 zł darowizny od każdego zakupionego pakietu na Wirtualny PKO Białystok Półmaraton. Opłata po zakończeniu Biegu zostanie dodana do całej puli zebranych darowizn i przekazana na w/w cel.
 2. Dodatkowa darowizna może również zostać przekazana przez Zawodnika podczas rejestracji przez formularz zgłoszeniowy. Podczas zapisu należy wybrać konkretną kwotę cegiełki.

VIII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej wg wybranego pakietu startowego:
  • 109 zł –  pakiet z numerem startowym, okolicznościowym medalem jak w biegu tradycyjnym, limitowanymi skarpetkami. Opłata startowa zawiera koszt przesyłki do uczestnika.
  • Do pakietu można dokupić limitowaną, okolicznościową koszulkę techniczną marki AdRunaLine w cenie 69 zł.
 2. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe (przelewem lub Blikiem) lub bezpośrednio po rejestracji na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W przypadku bezpośredniego przelewu konieczne jest podanie w tytule przelewu imienia i nazwiska ZAWODNIKA wraz z rocznikiem urodzenia oraz dopiskiem “Wirtualny Półmaraton”.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
 • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 1. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
 • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
 • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
 • dostarczania usług płatniczych
 • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
 • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
 • kontaktu z Tobą
 • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 1. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
 • w celach podatkowych i rachunkowych
 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
 • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
 • kontaktu z Tobą
 • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 1. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
 • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

 

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

 

NASI PARTNERZY