Regulamin

Regulamin – 6. PKO Białystok Półmaraton

I. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy sportowej 6. PKO Białystok Półmaraton, zwanej dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.

II. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.
 4. Promocja Białegostoku jako miasta przyjaznego biegaczom i osobom aktywnym.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 13 maja 2018 r. w Białymstoku.
 2. Start Biegu nastąpi o godzinie 10:00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o godz. 9:30.
 3. Linia startu zostanie zamknięta po ok 20 min od strzału startera.
 4. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA oraz IAAF.
 5. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.bialystokpolmaraton.pl, najpóźniej 30 dni przed Biegiem.

IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny i 30 minut od strzału startera.
 2. Dodatkowo limit czasu na 10 kilometrze wynosi 1 godz i 45 min.
 3. Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety lub nie stawią się na 10 km przed wskazanym limitem czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
 4. Zawodnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

V. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

1. Na trasie Biegu rozstawione będą cztery punkty odżywiania w okolicach 5, 10, 14 i 18 km. Na 5 km i 14 km na punkcie znajdować się będzie woda, na 10 km i 18 km woda oraz izotonik. 

2. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 13 maja 2018 roku ukończą 18 lat.
 2. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim.  Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.bialystokpolmaraton.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Datasport. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone 6 maja 2018 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. W biegu obowiązuje limit 4000 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.
 6. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie znajdowało się w Pałacu Branickich przy ul. Kilińskiego 1 i będzie czynne w następujących porach:
  • 11 maja (piątek) w godzinach 16.00 – 20.00 
  • 12 maja (sobota) w godzinach 10.00 – 20.00
  • 13 maja (niedziela) w godzinach 7.30 – 9.00
 7. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające numer startowy wraz z wbudowanym i zabezpieczonym pianką elektronicznym chipem do pomiaru czasu.
 8. W pakiecie startowym znajdować się będzie koszulka techniczna. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym podczas rejestracji rozmiarze.
 9. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 10. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu. Formularz będzie do pobrania ze strony bialystokpolmaraton.pl
 11. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 12. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 13. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

VII. OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 70 zł do 31 marca 2018 r.
  • 90 zł od 1 kwietnia do 7 maja 2018 r.
  • 100 zł od 8 maja oraz w Biurze Zawodów w dniach 11-13 maja 2018 r. (pod warunkiem dostępności miejsc)
 2. Wysokość opłat wpisowych od grup biegowych (drużyn, klubów) – minimum 10 osób zapisanych jednocześnie. 
  • 600 zł + 60 zł za każdą dodatkową osobę – do 31 marca 2018 r.
  • 800 zł + 80 zł za każdą dodatkową osobę – od 1 kwietnia do 7 maja 2018 r.
  • Opłaty za grupy biegowe możliwe są wyłącznie przelewem na konto Fundacji Białystok Biega – w tytule przelewu proszę podać nazwę drużyny lub klubu. 
  • Zapisy grup biegowych przyjmowane są wyłącznie przez Zgłoszenia Zbiorowe.
 3. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 4. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia Uczestnika Biegu. Płatności można dokonać również za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych podczas rejestracji.
 5. Osobom urodzonym w roku 1953 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki.
 6. Z opłaty wpisowej zwolnieni są zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zwycięzcy (I miejsce) w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w 5. PKO Białystok Półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia swojego udziału do dnia 31.03.2018 r.
 7. Zwolnieni z opłaty startowej są zawodnicy niepełnosprawni. Warunkiem zwolnienia z opłaty, jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl.
 8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi oraz przeniesienia na inne imprezy organizowane przez Organizatora.
 10. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2018 roku. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać logując się na swoje indywidualne konto lub przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres zapisy@bialystokbiega.pl.

VIII. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

IX. KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a/ Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn.

b/ Klasyfikacje wiekowe:

 • K-20 (Kobiety), M-20 (Mężczyźni) (rocznik 2000 – 1989)
 • K-30, M-30 (rocznik 1988-1979)
 • K-40, M-40 (rocznik 1978-1969)
 • K-50, M-50 (rocznik 1968 – 1959)
 • K-60, M-60 (rocznik 1958 – 1949)
 • K-70, M-70 (rocznik 1948 i starsi)

2. W ramach 6. PKO Białystok Półmaratonu prowadzone będą dodatkowe klasyfikacje. W przypadku wyrażenia chęci udziału w dodatkowych klasyfikacjach (Akademickiej, Służb Mundurowych i Przedsiębiorców) konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie rejestracji do Biegu. Jeżeli przed startem Biegu zawodnik nie wybierze dodatkowej klasyfikacji, oznacza, że nie zamierza brać w niej udziału. Po przekroczeniu linii mety nie ma możliwości dopisywania się do dodatkowych klasyfikacji. 

a/ Najszybszych Białostoczan – wg zameldowania w mieście Białystok, zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym lub innym dokumencie urzędowym.

b/ Najszybszych Polaków – wg zameldowania, zgodnie z danymi wpisanymi w dowodzie osobistym, paszporcie lub innym dokumencie urzędowym.

c/ Akademickie Mistrzostwa w Półmaratonie – skierowane do studentów, wykładowców oraz pracowników akademickich. W klasyfikacji będą brali udział wyłącznie zawodnicy, którzy zaznaczą opcję „Akademickie Mistrzostwa w Półmaratonie”. 

d/ Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie. Klasyfikacja przeznaczona dla osób, które pełnią służbę lub pracują w służbach mundurowych. Uczestnicy Biegu, którzy chcą brać udział w tej klasyfikacji muszą spełnić dwa warunki:

 • zaznaczyć odpowiednią opcję przy rejestracji do Biegu
 • Wpisać nazwę jednostki w której pracują lub pełnią służbę

Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych w Półmaratonie prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa.

e/ Przedsiębiorców i ludzi biznesu – klasyfikacja skierowana do właścicieli firm (również jednoosobowych) oraz członków zarządów i rad nadzorczych. Uczestnicy Biegu, którzy chcą brać udział w tej klasyfikacji muszą zaznaczyć odpowiednią opcję przy rejestracji do Biegu. 

f/ Klasyfikacja drużynowa.

W klasyfikacji drużynowej udział mogą wziąć drużyny reprezentujące firmy, instytucje, kluby sportowe, a także biegaczy startujących pod jedną nazwą. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji wpisując w odpowiednie pole nazwę drużyny, niezależnie od nazwy klubu. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny na karcie zgłoszenia (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).

3. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

4. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

X. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary i nagrody pieniężne: 
  • za zajęcie I miejsca: 3500 zł
  • za zajęcie II miejsca: 2500 zł
  • za zajęcie III miejsca: 1500 zł
 3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Najszybszych Polaków (kobiety i mężczyźni) otrzymają puchary oraz nagrody pieniężne:
  • za zajęcie I miejsca: 2000 zł
  • za zajęcie II miejsca: 1200 zł
  • za zajęcie III miejsca: 750 zł
 4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Najszybszych Białostoczan (kobiety i mężczyźni) otrzymają puchary oraz bony wartościowe do wykorzystania w sklepach Decathlon.
  • za zajęcie I miejsca: 750 zł
  • za zajęcie II miejsca: 500 zł
  • za zajęcie III miejsca: 300 zł
  • Fundatorem bonów wartościowych jest Decathlon.
 5. Drużyny za zajęcie miejsc I-III otrzymają puchary.
 6. Statuetką oraz bonami wartościowymi o wartości 200 zł, do wykorzystania w sklepach Decathlon, zostaną wyróżnieni Najstarsza Zawodniczka i Najstarszy Zawodnik, którzy ukończą Bieg.
 7. Nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł zostanie dodatkowo przyznana za ustanowienie nowego rekordu trasy PKO Białystok Półmaratonu; Obecne rekordy trasy: mężczyzn – 1:05:04; kobiet – 1:13:32
 8. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw w Półmaratonie (kobiety i mężczyźni) otrzymają puchary ufundowane przez Uniwersytet w Białymstoku.
 9. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Przedsiębiorców i Ludzi Biznesu (kobiety i mężczyźni) otrzymają puchary.
 10. Zdobywcy miejsc I-III w Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych w Półmaratonie (kobiety i mężczyźni) otrzymają puchary.
 11. Drużyny za zajęcie miejsc I-III w Otwartych Mistrzostwach Służb Mundurowych w Półmaratonie otrzymają puchary.
 12. Nagrody pieniężne zdobyte podczas Biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 14 dni od daty Biegu. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 15 maja 2018 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 22 maja 2018.
 14. Pisemne protesty dotyczące miejsc dekorowanych w klasyfikacji generalnej, należy składać do Sędziego Głównego bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 15 min przed dekoracją).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 2. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 3. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 4. Po Biegu Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania bezpłatnie z masaży.
 5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Podziel się artykułem ze znajomymi!